วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สูตรการคำนวณค่าความดันของของไหล

สูตรการคำนวณค่าความดันของของไหล
W = น้ำหนักของก้อนของเหลว
D = ความหนาแน่น หรือ ความถ่วงจำเพาะ
g = ค่าแรงดึงดูดของโลก
F = แรงดันที่ฐานภาชนะ
P = ความดันที่ฐานภาชนะ
W= น้ำหนักของก้อนของเหลว

W = Dgh
F = แรงดันที่ฐานภาชนะ
F = DgAh
ความดันที่ฐานภาชนะ P = F/A
= DgAh/A
P = Dgh

*แสดงว่าการหาค่าความดันไม่จำเป็นต้องคิดน้ำหนักของของเหลวก็ได้

*ก้อนของเหลวนี้ถูกแรงกระทำเท่ากันทุกด้าน


แรงดันด้านบน + น้ำหนักก้อนของเหลว = แรงดันด้านล่าง